DiEM25 Hamburg event: Varoufakis on ‘Why DiEM25?’ 15 NOV 2016

 

Hamburg 15 NOV 2016.jpg